Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στην ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΣΙΑ ΟΕ, με τον διακριτικό τίτλο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με ΑΦΜ 081308226 που εδρεύει στην οδό ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΤΚ 57200, στο Λαγκαδά η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει πρωταρχική αξία. Για το λόγο αυτό έχουμε εναρμονιστεί πλήρως με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 και τη νέα οδηγία 2016/680 και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία σάς ενημερώνει ότι για τους σκοπούς άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων που είναι πελάτες ή εν δυνάμει πελάτες, συνεργάτες και υπάλληλοί της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΣΙΑ ΟΕ, , ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 13, 57200, Λαγκαδάς, κο Απόστολο Τριανταφύλλου, τηλέφωνο 6974190509, email: triantafyllou.xom@gmail.com.

 1. Σκοπός επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΣΙΑ ΟΕ συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και προβαίνει σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία αυτών με διαφανή τρόπο. Επιπλέον η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζεται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, η δε επεξεργασία τους γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατόπιν της δικής σας συγκατάθεσης στις εξής περιπτώσεις:

 • στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης που υπογράψαμε ή πρόκειται να υπογράψουμε
 • στην περίπτωση που πρέπει να συμμορφωθούμε σε έννομη υποχρέωσή μας
 • στην περίπτωση που είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας ή έννομα συμφέροντά τρίτων και εφόσον τα δικά σας συμφέροντα δεν υπερισχύουν έναντι των δικών μας ή τρίτων
 1. Χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Ο χρήστης των υπηρεσιών της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΣΙΑ ΟΕ συμφωνεί, συναινεί και αποδέχεται ρητά το δικαίωμά μας να επεξεργαζόμαστε και να διαβιβάζουμε τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία και πάροχo υπηρεσιών και προϊόντων ή κάθε δημόσιο φορέα για λόγους λειτουργικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους.

Επίσης, η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΣΙΑ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας που μας έχουν γνωστοποιήσει οι χρήστες για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, ζητώντας τη διαγραφή του μέσα από τη βάση δεδομένων μας στέλνοντας ένα email στο triantafyllou.xom@gmail.com. ή στο 6974190509.

 1. Ενημέρωση και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σάς παρέχονται όλες οι ακόλουθες πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

α)την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,

β)τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση,

γ)τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,

δ)τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

ε)τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδεχομένως,

στ)εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.

 1. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές και να τις βελτιώνουμε με βάση τις ανάγκες σας.
 1. Απόρρητο παιδιών

Η χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας από χρήστες κάτω των 16 ετών γίνεται με συναίνεση από τον υπεύθυνο γονέα ή κηδεμόνα. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 15 ετών θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: triantafyllou.xom@gmail.com